Urbarialisti obce Námestovo, pozemkové spoločenstvo